مقاله


کد مقاله : 13990817250616

عنوان مقاله : تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندي سازمانی در صنعت هتل داری (مطالعه موردی: هتل پارسیان آزادی خزر)

نشریه شماره : 16 فصل پاییز - زمستان 1399

مشاهده شده : 318

فایل های مقاله : 741 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جعفر بهاری jafarbahari797@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مهدی کروبی drkaroubi@gmail.com دانشیار دکترا
3 شهلا بهاری sh_bahary2008@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 سمیرا محمدی samar.mohammadi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در دنیای بسیار رقابتی امروز، سازمان­ها در جستجوی شیوه­های نوین جهت حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنان­شان هستند. بزرگ­ترین و اصلی­ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه­گذاری­های سازمان را تحت­الشعاع قرار می­دهد و دستیابی به اهداف سازمان­ها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان است. امروزه عملكرد سازماني برجسته از طريق تلاش­های كاركنان معمولي کسب نمی­شود، بلکه از دلايلی که باعث موفقيت سازمان­های بزرگ می­شود وجود كاركناني است كه فراتر از وظايف رسمي خود تلاش می­نمایند. تحقیق حاضر با هدف تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندي سازمانی در صنعت هتل­داری در هتل پارسیان آزادی خزر چالوس در تابستان 139۸ صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه­گيري تصادفي ساده و با ابزار پرسش­نامه جمع­آوری شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل پارسیان آزادی خزر چالوس در نظر گرفته ­شده است. جهت تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه ۸۹ نفر به­دست آمد. همچنین، براي انجام نمونه­گیري، از روش نمونه­گيري تصادفي ساده استفاده گردید. نتایج به­ دست آمده حاکی از آن است که هوش هیجانی و هر یک از ابعاد آن تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندي سازمانی دارند. همچنین نشان­داده شد که متغير آگاهی اجتماعی دارای بزرگ­ترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر رفتار شهروندي سازمانی بیشتر است.