مقاله


کد مقاله : 13960628103808125

عنوان مقاله : ارزیابی اثرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مورد مطالعه: شهر بانه)

نشریه شماره : 8 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 2456

فایل های مقاله : 563 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی کروبی drkaroubi@gmail.com دانشیار دکترا
2 ساسان احمدی ahmadisasan92@yahoo.com - کارشناسی ارشد
3 محمد رسولی hmadisasan92@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

حضور گردشگران در هر کشوری بر الگوی زندگی افراد بومی تأثیر می¬گذارد. بازدیدکنندگان نیز تحت تأثیر فرهنگ کشور میزبان و ارزش¬های موجود در آن قرار می-گیرند. در این پژوهش سعی شده است پیامدها و اثرات مثبت و منفی توسعۀ گردشگری بر جامعۀ میزبان بررسی شود. روش پژوهش، پیمایشی است و از پرسش¬نامه مصاحبه¬ای برای جمع¬آوری اطلاعات بهره گرفته شده است. جامعۀ مورد مطالعه، خانوارهای ساکن شهر بانه هستند و حجم نمونه آماری 396 نفر است که به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای به دست آمد. آلفاي كرونباخ، حدود70 درصد بوده و روايي نسبتا ًبالايي داشته است. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها و آزمون فرضیات از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. تحلیل یافته¬های تحقیق، بیانگر این است که مهم¬ترين عامل تأثير¬گذار در پيش-بيني متغير وابستۀ تغییر در جامعۀ میزبان، تغییر فرهنگی است و بعد از آن اثر نمایشی، اقتباس فرهنگی به ترتيب بيشترين تأثير را بر نگرش جامعۀ میزبان داشته¬اند. کالایی شدن فرهنگ كمتر از ديگر شاخص¬ها تأثيرگذار بر تغییر در جامعۀ میزبان بوده است.