• صفحه اصلی
  • عوامل مؤثر بر رضایت و تمایل بیشتر گردشگران به خرید در مراکز خرید شهر مشهد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122436275 بازدید : 488 صفحه: 166 - 139

نوع مقاله: پژوهشی