مقاله


کد مقاله : 13991225272674

عنوان مقاله : اثر قابلیت­های نوین صنایع دستی بر جهش تولید و توسعه بازارهای هدف گردشگری استان لرستان

نشریه شماره : 17 فصل بهار - تابستان 1400

مشاهده شده : 77

فایل های مقاله : 997 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حجت وحدتی vahdati.h@lu.ac.ir - -
2 مهرداد ناصرپور j.5659914934@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 پیمان صیادمنصور naserpour70@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش قابلیت­های نوین صنایع دستی بر جهش تولید و توسعه بازارهای هدف گردشگری استان لرستان می­باشد. این پژوهش را می­توان یک نوع پژوهش کاربردی – توسعه­ای دانست و روش آن، مطالعه توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماري مورد پژوهش شامل کلیه کارشناسان، متخصصان و پژوهشگران حوزه صنایع دستی در استان لرستان به تعداد 620 نفر می­باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 237 نفر به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش­نامه با 31 سؤال می­باشد. برای تجزیه­وتحلیل داده‌ها از نرم‌ افزار اس­پی­اس­اس[1] و ایموس[2] و آزمون کولموگروف-اسمیرنف و مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که قابلیت­های نوین صنایع دستی بر جهش تولید و توسعه بازارهای هدف گردشگری استان لرستان تأثيرگذار بوده است.