مقاله


کد مقاله : 13990817250620

عنوان مقاله : کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از عناصر هنری سازنده بناهای تاریخی (مطالعه موردی شهر همدان)

نشریه شماره : 16 فصل پاییز - زمستان 1399

مشاهده شده : 314

فایل های مقاله : 746 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 توران احمدی ahmadi67@gmail.com - -

چکیده مقاله

از جمله عوامل مهم در شکل¬گیری کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از بنای تاریخی، کمیت و کیفیت عناصر معماری اعم از عناصر ملموس و غیرملموس است که گردشگر بعد از بازدید در ذهن خود نسبت به آن اثر قضاوت می¬کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عناصر معماری آثار تاریخی شهر همدان در شکل¬گیری کیفیت ادراک ذهنی گردشگران صورت گرفته است. روش تحقیق به صورت آمیخته (کیفی سپس کمی) است. نتایج یافته¬های کیفی تحقیق نشان داد که گردشگران با توجه به ویژگی¬های فردی خود، معانی مختلفی را از دیدن یک اثر تاریخی دریافت می¬کند. هم‌چنین، نتایج نشان داد که متغیرهای نقوش، کتیبه¬ها، گچ‌بری و کاشی-کاری بیشترین میزان تکرار در بین مصاحبه گردشگران داشته و از اثرگذاری زیادی در ایجاد کیفیت ذهنی برخوردار هستند. در بخش یافته¬های کمی، نتایج آزمون رگرسیون نشان داد به ترتیب متغیرهای نقوش و کتیبه¬ها 841/0R2=، سرگذشت تاریخی بنا 542/0R2=، گچ‌بری‌ها و کاشی‌کاری‌ها 509/0R2=، قدمت ساخت 489/0/0R2=، ورودی و پنجره¬ها 403/0R2=، مصالح، آجرچینی و شکل سازه 388/0R2=، چشم‌انداز 369/0R2= و تناسبات سازه 610/0R2= با کیفیت ادراک ذهنی ارتباط معناداری دارند. نتایج تحلیل واریانس یک¬طرفه نشان داد که نقش عناصر معماری در کیفیت ادراک ذهنی گردشگران به تفکیک سن، جنسیت، سطح سواد و تجربه قبلی گردشگر در بازدید از اثر تاریخی در تمامی ابعاد هشت¬گانه عوامل مؤثر بر کیفیت ادراک ذهنی گردشگران در سطح 000/0 معنی¬دار بوده است. در این میان متغیر سطح سواد با مقدار 478/12=F دارای بیشترین میزان انتظار از سوی سه گروه بود.