مقاله


کد مقاله : 13990817250619

عنوان مقاله : تأثیر تصویر مقصد و رضایت‏مندی بر وفاداری گردشگران میراث: ارائه یک مدل مفهومی (مورد مطالعه: مجموعه جهانی شیخ صفی‏ الدین اردبیلی)

نشریه شماره : 16 فصل پاییز - زمستان 1399

مشاهده شده : 311

فایل های مقاله : 869 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حبیب شهبازی شیران habibshahbazi35@gmail.com استادیار دکترا
2 رویا اسمی roya.esmi20@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

احیاء، حفظ و رونق بناهای تاریخی در ایران، وابستگی مستقیمی با حضور گردشگران میراث دارد؛ لذا هدف این تحقیق، تأثیر تصویر مقصد و رضایت‏مندی بر وفاداری گردشگران میراث، در قالب یک مدل مفهومی بر مبنای بازدیدکنندگان مجموعه شیخ صفی‏الدین اردبیلی در اردبیل، ایران بود. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و حجم نمونه به روش نمونه‏گیری در دسترس و با کمک فرمول کوکران (حجم جامعه نامعلوم) به تعداد 375 نفر تعیین شد. تحلیل داده‏ها با کمک نرم‏افزارهای اس‏پی‎اس‏اس و ایموس انجام شد. نتایج نشان داد، غالب پاسخ‏گویان رضایت‏مندی نسبتاً مطلوبی بابت بازدید از مجموعه داشتند. مطابق نتایج تحلیل معادلات ساختاری، اثرگذارترین متغیرهای مربوط به وفاداری، تصویر مقصد و رضایت‏مندی گردشگر، به ترتیب متغیر بازدید مجدد گردشگران از مجموعه، آگاهی و علاقه و هزینه‏های گردشگری بود. تصویر مقصد نیز بر رضایت‏مندی اثر معنا‏داری دارد؛ اما تأثیر تصویر مقصد گردشگری بر وفاداری گردشگران میراث، از مسیر متغیر میانجی رضایت‏مندی معنا‏دار است. لذا، تمرکز برنامه‏های بازاریابی گردشگری میراث بر بهبود تصویر مقصد میان گردشگران میراث، الزاماً منجر به افزایش بازدید مجدد گردشگران از مجموعه نمی‏شود. اما توجه به متغیر رضایت‏مندی به‏‏ویژه در زمینه کاهش هزینه‏های گردشگری و افزایش احساس امنیت، می‏تواند بر وفاداری گردشگران بیشتر اثرگذار باشد.