مقاله


کد مقاله : 13990817250614

عنوان مقاله : تأثير شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری بر تقاضای گردشگری خارجی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)

نشریه شماره : 16 فصل پاییز - زمستان 1399

مشاهده شده : 341

فایل های مقاله : 722 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه رحمانی frahmani82@yahoo.com مربی کارشناسی ارشد
2 علی رهنما ali.rahnama65@gmail.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

امروزه نقش صنعت گردشگری در ایجاد زمینه­های تعامل بین کشورهای دنیا مقوله­ای پذیرفته شده است و کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه آن ­را یکی از رویکردهای محوری ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد سرانه و تنوع در منابع ایجاد درآمد می­دانند. شاخص­های مختلفی بر توسعه این صنعت و میزان گردشگران جذب شده توسط کشورها، تأثير گذار است. باتوجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش تأثير شاخص­های رقابت­پذیری سفر و گردشگری بر تقاضای گردشگری خارجی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی می­گردد. جهت سنجش تأثير این شاخص­ها، از مدل پانل دیتا برای سال­های 2019-2011 و برای 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) که اطلاعات مورد نظر آن­ها در گزارش رقابت­پذیری سفر و گردشگری موجود است، استفاده می­گردد. مطابق نتایج این تحقیق سه متغیر "زیرساخت حمل­ونقل هوایی"،"بازار کار و منابع انسانی" و "رقابت­پذیری قیمتی" بالاترین تأثير را در جذب گردشگران خارجی به کشورهای مورد بررسی، داشته­اند.