مقاله


کد مقاله : 13990426238354

عنوان مقاله : تحلیل شبکه همکاری سازمانی در مدیریت مقاصد گردشگری (مورد مطالعه : شهر مشهد)

نشریه شماره : 15 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 546

فایل های مقاله : 1/17 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اصغر طهماسبی asghar@khu.ac.ir استادیار دکترا
2 مهری زوارنیا mehri.zavarniya@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

همکاری سازمانی از عوامل کلیدی در پایداری و رقابتپذیری مقاصد گردشگری محسوب میشود. هدف پژوهش حاضر بررسی شبکه همکاری سازمانی و تعیین نقش و جایگاه کنشگران و سازمانهای مختلف در مدیریت مقصد گردشگری شهر مشهد میباشد. بدین منظور از رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی استفاده شد. تعاملات سازمانی کنشگران با استفاده از ابزار پرسشنامه از کارشناسان کلیدی سازمانها جمع¬آوری و با استفاده از نرم¬افزار یو‌سی‌نت تحلیل شد. جهت تحلیل دادهها از شاخصهای مرکزیت درجه ورودی، مرکزیت درجه خروجی و مرکزیت بینابینی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد سازمانهای حاکمیتی همچون استانداری و فرمانداری و نیروی انتظامی از بیشترین کنترل و قدرت در شبکه همکاری سازمانی مقصد گردشگری مشهد برخوردار هستند . همچنین فرمانداری واداره گردشگری و میراث فرهنگی با بیشترین مرکزیت بینابینی از توانایی بالایی برای ایجاد هماهنگی در شبکه همکاری سازمانی برخوردار هستند.