مقاله


کد مقاله : 13990426238353

عنوان مقاله : نظر شهروندان نسبت به وضعیت فست فود و عوامل مؤثر بر توسعه آن (مورد مطالعه: شهروندان اصفهان)

نشریه شماره : 15 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 520

فایل های مقاله : 867 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عطیه علی اکبری a.aliakbarigeo95@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد
2 مسعود تقوایی m.taghvaei@geo.ui.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

در طی چند دهه گذشته، صنعت گردشگری رشد چشمگیری در جهان پیدا کرده و روز به روز بر تنوع آن افزوده شده است. یکی از زیر مجموعه‌های گردشگری¬، گردشگری غذاست که با توجه به کارکرد و فواید آن مورد توجه برنامه¬ریزان و سیاست¬گذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است. یکی از موارد مهم و حائز توجه در زمینه گردشگری غذا، فست¬فودها می‌باشند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی است. به این ترتیب بر اساس فرمول کوکران 384 پرسشنامه تعیین گردید. پس از جمع¬آوری داده‎ها، طبقه¬بندی و تحلیل یافته‌ها با استفاده از نرم¬افزار اس پی اس اس 22 صورت گرفت. به همین منظور از روش تحلیل عاملی، آزمون فریدمن، کای دو و همبستگی پیرسون استفاده گردید که بر اساس روش تحلیل عاملی، عامل فرهنگی به عنوان عامل اول با 78/13 درصد واریانس تأثیر گذارترین عامل شناخته شد و بر اساس آزمون فریدمن مهم ترین بعد بر اساس میانگین رتبه‌ای بعد کالبدی به دست آمد. نتایج آزمون خی2 نشانگر عدم رضایتمندی اجتماعی شهروندان از فست¬فودها در شهر اصفهان است. همچنین آزمون پیرسون نیز بین تجمل¬گرایی و افزایش آسیب به سنت‌های بومی در شهر اصفهان همبستگی متوسط را نشان می‌دهد.