مقاله


کد مقاله : 13990426238352

عنوان مقاله : مدل کسب و کار گردشگری الکترونیک

نشریه شماره : 15 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 552

فایل های مقاله : 841 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه یاوری گهر yavarigohar@gmail.com استادیار دکترا
2 پیام حنفی زاده hanafizadeh@gmail.com دانشیار دکترا
3 ترانه حاجی احمدی فرمهینی taraneh.farmahini@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف این تحقیق طراحی مدل کسب و کار گردشگری الکترونیک در بستر شبکه¬های اجتماعی است. در مرحله اول، با اتکا بر چارچوب مدل کسب و کار استروالدر و پینیور و با استفاده از مطالعه ادبیات تحقیق، عناصر مدل کسب و کار مبتنی بر شبکه¬های اجتماعی در صنعت گردشگری استخراج شد. در مرحله دوم، برای ارزیابی و اولویت¬بندی عناصر شناسایی شده، پرسشنامه¬ای تدوین و بین 119 نفر کارشناس که با روش نمونه¬گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند توزیع شد. داده¬های حاصل از این مرحله با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه و تحلیل شد و عناصر بر اساس میزان اهمیتشان در مدل قرار گرفتند. در مرحله آخر، برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی و با استفاده از روش موردکاوی چندگانه، مدل کسب و کار هفت شرکت گردشگری که از شبکه¬های اجتماعی به طور موفق استفاده کرده بودند تحلیل شد. یافته¬ها حاکی از آن است که حضور در شبکه¬های اجتماعی بر عناصر مربوط به مشتریان بیشتر از عناصر مربوط به تأمین کنندگان اثر می¬گذارد. به سخن دیگر، عناصر مربوط به ارتباط با مشتریان، ساختار هزینه، ارزش پیشنهادی، و کانال¬های توزیع بیشتر از عناصر مربوط به جریان¬های درآمدی، منابع کلیدی، فعالیت¬های کلیدی و مشارکت¬های کلید تاثیر می¬پذیرند.