مقاله


کد مقاله : 13990426238347

عنوان مقاله : اثر فعالیت‌های شبکه¬های اجتماعی بر طنین برند (شناختی و احساسی) و وفاداری گردشگران اروپایی شهر تهران

نشریه شماره : 15 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 518

فایل های مقاله : 1/02 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 یزدان شیرمحمدی yazdan.shirmohammadi@gmail.com استادیار دکترا
2 زینب هاشمی باغی zeinabhashemi92@gmail.com مدرس کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

نقش فعالیت¬های شبکه¬های اجتماعی از این لحاظ در توسعه گردشگری اساسی است که از مرحله اشاعه و تبلیغ جهت معرفی جاذبه¬ها جذب گردشگر، تا کسب اطلاعات و آگاهی در خصوص جاذبه¬ها، امکان تاریخی، آداب و رسوم و میراث و پتانسیل¬های تاریخی و فرهنگی کشورها و مناطق می¬تواند در کنار سایر عوامل مدیریتی و خدماتی نقش آفرینی داشته باشند. در این پژوهش به بررسی اثر تبلیغات در رسانه¬های اجتماعی، مشارکت مخاطب و تبلیغات دهان¬به¬دهان بر طنین برند گردشگران اروپایی به واسطه تصویر‌شناختی و تصویر احساسی و وفاداری نگرشی و کنشی در شبکه اجتماعی پرداخته شده است. پژوهش حاضر در زمره‌ی تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش، گردشگران اروپایی شهر تهران می‌باشد، که در فصل بهار 1398 در شهر تهران اقامت داشتند. در تحلیل استنباطی داده‌ها از ضریب آلفای‌کرونباخ و جهت تعیین ثبات درونی ابزار از آزمون کی ام او و کرویت بارتلت برای مناسب بودن حجم نمونه و درست بودن تفکیک عامل‌ها و برای تعیین ارتباط متغییرها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته¬های حاکی از آن است که تبلیغات رسانه‌ای اجتماعی، مشارکت مخاطب و آگاهی برند بر تصویر‌شناختی گردشگران اروپایی شهر تهران تأثیرگذار است، مشارکت مخاطب و تبلیغات دهان‌به‌دهان بر تصویر احساسی گردشگران اروپایی شهر تهران اثرگذار می¬باشد، تصویر احساسی و شناختی بر وفاداری نگرشی و کنشی اثرگذار است و همچنین وفاداری نگرشی و کنشی بر طنین برند تأثیرگذار می¬باشد که با برنامه¬ریزی در زمینه خلاقیت و نوآوری در تبلیغات، شناخت مخاطب و انتخاب تبلیغات متناسب در رسانه¬های اجتماعی تا حد قابل قبولی در جذب گردشگر مؤثر است.