مقاله


کد مقاله : 13990426238344

عنوان مقاله : رابطه فرهنگ همکاری با عملکرد خلاقانه کارکنان سازمان های گردشگری و هتلداری

نشریه شماره : 15 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 681

فایل های مقاله : 843 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجید سارانی majidsarane@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علی‌اکبر امین بیدختی a.aminbeidokhti@semnan.ac.ir استاد دکترا
3 سکینه جعفری sjafari.105@semnan.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه کلید موفقیت سازمان¬های گردشگری و هتلداری در عرصه رقابتی، ارائه محصولات و خدمات خلاقانه با توجه به نیازهای مختلف مشتریان می‌باشد. ازآنجاکه خلاقیت کارکنان موجب مزایای رقابتی برای سازمان¬ها می¬گردد، سازمان¬ها باید بکوشند خلاقیت کارکنان خود را برای به دست آوردن مزیت رقابتی افزایش دهند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه فرهنگ¬همکاری با عملکرد خلاقانه سازمان¬های گردشگری و هتلداری، در هتل¬های دو، سه و چهار ستارة شهر یزد بوده است. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و از نوع پژوهش¬های توصیفی همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماري پژوهش شامل تمام سرپرستان و کارکنان هتل¬های دو، سه و چهار ستاره شهر یزد می¬باشد. شرکت‌کنندگان پژوهش 172 نفر از سرپرستان و کارکنان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفی- طبقه¬ای انتخاب شدند. پرسشنامه¬های فرهنگ¬همکاری، محیط کار و عملکرد خلاقانه مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که فرهنگ ¬همکاری بر عملکرد خلاقانه کارکنان اثر مستقیم و معناداری دارد؛ فرهنگ همکاری با میانجی¬گری عدالت رویه اثر غیر مستقیم و معناداری بر عملکرد خلاقانه کارکنان ندارد؛ فرهنگ همکاری با میانجی¬گری تسهیم¬دانش اثر غیر مستقیم و معناداری بر عملکرد خلاقانه کارکنان دارد؛ فرهنگ همکاری با میانجی¬گری انگیزه اثر غیر مستقیم و معناداری بر عملکرد خلاقانه کارکنان دارد. همچنین، فرهنگ همکاری با میانجی¬گری ارتقاء اثر غیر مستقیم و معناداری بر عملکرد خلاقانه کارکنان دارد.