مقاله


کد مقاله : 13981016204554

عنوان مقاله : تمایل گردشگران به پرداخت هزینة خدمات در مقصدهای گردشگری روستایی

نشریه شماره : 14 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 847

فایل های مقاله : 1/17 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمدالله سجاسی قیداری ssojasi@um.ac.ir استادیار دکترا
2 حمیده محمودی ha.ma2007@yahoo.com استاد دکترا
3 عاطفه جمعه ای atefe.jome@mail.um.ac.ir دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

توسعه ناشی از گردشگری زمانی امکان¬پذیر است که آورده¬های اقتصادی از سوی گردشگران برای جامعه محلی فراهم شده و آن¬ها مایل به پرداخت حق¬الزحمه خدمات گردشگری در روستاها باشند. هدف از این پژوهش تحلیل و بررسی میزان تمایل گردشگران به پرداخت دستمزد خدمات گردشگری در روستاهای بخش شاندیز، شهرستان بینالود است. بر این ¬اساس روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و میزان تمایل به پرداخت با استفاده از روش ارزش¬گذاری مشروط و مدل لاجیت محاسبه شده است. همچنین برای شناخت فضایی تفاوت تمایل گردشگران به پرداخت هزینه¬ها، از مدل وایکور استفاده ¬شده ¬است. تعداد روستاهای نمونه برابر با 11 روستای گردشگری، در مقطع زمانی سال 1397 انجام شده و نمونه¬ها با توجه به فرمول کوکران و با خطای 1/0 معادل 96 گردشگر تعیین گردید. نتایج نشان می¬دهد هر گردشگر به طور متوسط تمایل دارد مبلغی معادل 776540 ریال در روستا هزینه نماید. همچنین با توجه به مجموع میزان تمایل گردشگران به پرداخت هزینه¬ها در یک شبانه¬روز، بیشترین تمایل به پرداخت در زمینه استفاده از امکانات تجاری، پذیرایی و تفریحی، و در مرتبه بعد بیشترین تمایل به پرداخت در بخش امکانات اقامتی است. همچنین بر اساس مدل وایکور، گردشگران تمایل دارند در روستای ویرانی هزینه¬های بیشتری پرداخت نمایند که دلیل آن وجود امکانات و خدمات بیشتر این روستا در زمینه پذیرایی و رستوران است.