مقاله


کد مقاله : 13981016204550

عنوان مقاله : تأثیر همخوانی تصویر خود واقعی و ایده آل بر تجربه، رضایت و ارتباط دهان‌به‌دهان گردشگران کیش

نشریه شماره : 14 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 730

فایل های مقاله : 1/02 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن اکبری akbarimohsen@gmail.com دانشیار دکترا
2 سید حسن آل طه hassan.aletaha@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 محمد حاتمی نژاد hatamii.mohammad4@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

از آنجا که خدمات حوزه گردشگری را نمی‌توان قبل از بازدید مورد ارزیابی قرار داد، توجه به ارتباطات شفاهی در جذب و حفظ گردشگران نقش بسزایی دارد. با توجه به حساسیت این صنعت و اهمیت گردشگری و ویژگی های رفتاری گردشگران، مسئولان حوزه گردشگری بهتر است بیشتر به بررسی نحوه رفتار گردشگران بپردازند و با افزایش همخوانی تصویر خود واقعی و ایده آل فرد به ایجاد تجربه و تصویر مثبت نسبت به مناطق گردشگری مبادرت ورزند. به دلیل اهمیت این موضوع پژوهش حاضر ابتدا تأثیر همخوانی تصویر خود واقعی با خود ایده¬آل را بر تجربه و رضایت گردشگران منطقه تفریخی-تجاری کیش بررسی می‌کند و سپس به تأثیر تجربه و رضایت گردشگران بر ارتباط دهان به دهان می‌پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران منطقه تفریحی-تجاری کیش که در تابستان و پاییز سال 1397 از این منطقه بازدید کردند در بر می‌گیرد. پس از حذف 24 داده پرت، نمونه¬ای مشتمل بر 388 گردشگر مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها به کمک پرسشنامه‌ای گردآوری شدند که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد در صورتی که میان تصویر واقعی و ایده¬آل فرد از خود؛ با تصویر واقعی و ایده¬آل از مقصدگردشگری، تناسب و همخوانی وجود داشته باشد، فرد از تجربه سفر به مقصد گردشگری رضایت خواهد داشت و این امر موجب ارتباط دهان به دهان بین گردشگران خواهد شد.