مقاله


کد مقاله : 13970701164519

عنوان مقاله : اثر مسئولیت های اجتماعی بر توسعه ارزش ویژه برند مقصدهای گردشگری مورد مطالعه: شهر اصفهان

نشریه شماره : 11 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 1712

فایل های مقاله : 723 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد غفاری ghaffari.mohammad@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 امیررضا کنجکاو منفرد monfared@yazd.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع¬آوری داده‌ها پیمایشی است. جامعه آماری شامل آن دسته از گردشگران خارجی است که در بهار 1396 به شهر اصفهان سفر کرده‌اند. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش، پرسش¬نامه¬ای و حاوی 40 سؤال بسته است که با مرور ادبیات پژوهش تدوین گردید. روایی پرسش¬نامه با استفاده از روایی محتوا و سازه و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش و آزمون فرضیه‌ها از مدل¬یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شد. در این رابطه، نرم¬افزارهای SPSS و لیزرل مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد مسئولیت‌های اجتماعی مقصد گردشگری اصفهان تأثیر معنی¬داری بر هر یک از ابعاد ارزش ویژه برند مقصد از جمله آگاهی از برند، ارزش ادراک شده این مقصد گردشگری، کیفیت ادراک شده برند، تصویر ذهنی گردشگران و وفاداری به برند این مقصد گردشگری دارد.