مقاله


کد مقاله : 13970701122353164510

عنوان مقاله : تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل¬داری مورد مطالعه: هتل¬های پنج ستاره شهر تبریز

نشریه شماره : 11 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 1464

فایل های مقاله : 1/12 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جعفر بهاری jafarbahari797@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 صادق صالحی s.salehi.umz@gmail.com دانشیار دکترا
3 مرجان بذله marjan_bazle@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

تحقیق حاضر با هدف تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل-داری در هتل¬های پنج ستاره استان آذربایجان شرقی، شامل: هتل¬های پارس ائل گلی و شهریار در تابستان 1395صورت پذیرفته است. داده¬های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه¬گيري تصادفي ساده از کارکنان هتل¬های پنج ستاره شهر تبریز و با ابزار پرسش¬نامه جمع¬آوری شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده¬ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم¬افزار Smart pls به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تعهد مدیریت در کیفیت خدمات و هر یک از ابعاد آن (آموزش، توانمندسازی و پاداش) بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. و همچنین نشان داده شد که پاداش دارای بزرگ¬ترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر رضایت شغلی بیشتر است.