مقاله


کد مقاله : 1397051784329163740

عنوان مقاله : مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری ایران با رویکرد کیفی

نشریه شماره : 10 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 1739

فایل های مقاله : 9/75 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضی خزائی پول morteza_khp66@yahoo.com مربی دانشجوی دکترا
2 ابوالفضل تاج زاده نمین a.a.tajzadehnamin@gmail.com دانشیار دکترا
3 حمید ضرغام بروجنی zargham@atu.ac.ir دانشیار دکترا
4 مهدی کروبی drkaroubi@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف تحقیق حاضر شناسایی ابعاد و شاخص¬های مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری به شیوه¬ای نوآورانه با ایجاد پیوستگی بین سه حوزه بازاریابی، کارآفرینی و هتل داری است. روش تحقیق از نوع کیفی اکتشافی است و برای جمع¬آوری داده¬ها، مصاحبه¬های عمیق نیمه¬ساختار¬یافته با 20 نفر از مدیران ارشد هتل¬های شهر تهران صورت گرفت؛تا از این طریق ابعاد و شاخص¬های بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل¬داری استخراج و ماهیت مفهوم آن کشف گردد. نتایج حاصل از مصاحبه¬ها نشان داد که ابعاد تشکیل¬دهندة بازاریابی کارآفرینانه هتل¬داری شامل 11 بعد «مدیریت ریسک»، «نوآوری¬گرایی»، «پیش¬نگری»، «مشتری¬گرایی»، «رقیب¬گرایی»، «فرصت¬گرایی»، «پیشگامی»، «شبکه¬سازی»، «به¬روز بودن»، «تأمین و مشارکت» و «خلق ارزش» و 62 جزء یا شاخص می¬باشد. بررسی و مقایسه نقادانة این ابعاد، با ابعاد مطرح در کسب وکارهای تولیدی، خرده¬فروشی، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات و غیره، نشان از این واقعیت دارد که ابعاد و شاخص¬های تشکیل¬دهندة مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل-داری، متفاوت از کسب و کارهای غیر گردشگری و هتل¬داری است.