مقاله


کد مقاله : 1396111911544460693

عنوان مقاله : تأثير عناصر مشارکت برند بر رضایت و وفاداری مشتريان رستوران¬های زنجیره¬ای شهر تهران

نشریه شماره : 9 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 2357

فایل های مقاله : 1/21 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جعفر آهنگران ahangaranj@gmail.com استادیار دکترا
2 رضا اصلاني rezaaslani2020@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

رستوران‏داری یكی از زیرمجموعه¬های مهم صنعت گردشگری است که تأثیر بسزایی در افزایش جذابیت مقصدهای مختلف گردشگری دارد. همچنین غذا می¬تواند به عنوان سفیر فرهنگي جوامع، نقش ایفا کرده و موجبات ترویج زوایای مختلف فرهنگی را فراهم سازد. از جمله عواملی که می¬تواند جایگاه رستوران¬داری را در ایران توسعه و بهبود بخشد، به¬كارگيري روش¬ها و مفاهيم نويني همچون¬ مشاركت برند است. هدف اين پژوهش بررسی تأثیر عناصر مشارکت برند بر رضایت و وفاداری مشتريان در رستوران¬های زنجیره¬ای سطح شهر تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، بر اساس ماهیت داده¬ها کیفی و از نظر روشِ گردآوری داده¬ها، اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماري تحقيق، رستوران¬هاي زنجيره¬اي شهر تهران است. از این رو، پیمایشی با استفاده از 268 پرسش¬نامه به روش نمونه¬گیری در دسترس، انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از آزمون¬های کولموگروف - اسمیرنوف ، ضریب همبستگی پیرسون ، تحليل عاملي تأیيدي، مدل معادلات ساختاري و ارزيابي مدل مفهومي پژوهش از طريق تحليل مسير به روش حداقل مربعات جزئي با استفاده از نرم¬افزار پی¬ال¬اس انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود تأثير مثبت و معنادار مزیت قیمت، پاداش¬های تبلیغاتی و پشتیبانی خدمات به عنوان سه بخش اصلی از عناصر مشارکت برند بر رضایت و وفاداری مشتریان است، لذا مشاركت برند به عنوان یک استراتژي مؤثر بازاریابی می¬تواند مدیریت رستوران¬ها را قادر سازد علاوه بر جلب بیشتر رضایت مشتریان، سیاست¬¬گذاری بهتری را جهت تحقق اهداف به انجام رسانند.