مقاله


کد مقاله : 1396111911144260691

عنوان مقاله : تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان¬های شهرستان خواف)

نشریه شماره : 9 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 2256

فایل های مقاله : 1/07 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمدالله سجاسی قیداری ssojasi@um.ac.ir استادیار دکترا
2 الهه دلير sojasi@um.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

رفتارها و فعاليت¬هاي تفريحي نامناسب گردشگران ممكن است به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر محيط مقصد گردشگري تأثیر منفي بر جای بگذارد، به همین دلیل كاهش ميزان تأثيرات منفي گردشگري بر محيط زيست جزء اولويت¬ها و نگراني¬هاي اصلي اين حوزه است. بر اين اساس، امروزه رفتار مسئولانة زيست¬محيطي گردشگران در مسير دست¬يابي به توسعه پايدار گردشگري اهميت و ضرورت زيادي يافته است. پژوهش حاضر در بهار 1395 با هدف تحلیل میزان مسئولیت¬پذیری اجتماعی گردشگران روستایی انجام شد. براي اين منظور از روش¬شناسي توصيفي- تحليلي، با استفاده از منابع كتابخانه¬اي و مطالعه ميداني(پرسش¬نامه) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 228 نفر از گردشگران 14 نقطه روستایی شهرستان خواف تشکیل داده¬اند. برای جمع¬آوری داده¬ها از روش نمونه¬گیری تصادفی طبقه¬ای با ابزار پرسش¬نامة محقق-ساخته بر اساس شاخص¬ها و مؤلفه¬های ابعاد پنج¬گانة مسئولیت¬پذیری اجتماعی مستخرج از ادبيات نظري استفاده شد. سطح پایایی ابزار اندازه¬گیری براساس ضریب آلفای کرونباخ، (0.869) است. نتایج و یافته¬های این پژوهش حاکی از آن است که گردشگران روستاهای نمونه در برخورداری از مؤلفه¬های مسئولیت¬پذیری اجتماعی، بالاتر از سطح مطلوب میانگین عددی 3 قرار دارند.