مقاله


کد مقاله : 1396111910574560690

عنوان مقاله : اثر کیفیت درک شده خدمات، رضایت و اعتماد گردشگران سلامت بر استفاده مجدد از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد

نشریه شماره : 9 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 1967

فایل های مقاله : 1/03 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ناعمه پروین محبی pmohebi@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علیرضا خوراکیان a.khorakian@um.ac.ir دانشیار دکترا
3 محمد مهدی فراحی farhi@yahoo.com - -

چکیده مقاله

پدیدۀ گردشگری سلامت، به عنوان یکی از رو به رشدترین بخش¬های صنعت گردشگری در جهان؛ امروزه به صورت یکی از صنایع جذاب در زمینه¬های اقتصادی، اشتغال¬زایی، معرفی فرهنگ¬ها و حتی ایجاد منافع سیاسی برای کشورها درآمده است. گردشگری سلامت، برای اقتصاد کشورهایی که در این صنعت فعالیت دارند، منافع بسیاری به همراه دارد. با توجه به نوپا بودن صنعت گردشگری سلامت و نیز رقابت شدید برای توسعة این صنعت میان کشورهای مختلف، مسأله جذب و حفظ مشتریان، همواره اساسی¬ترین دغدغه گردانندگان صنعت گردشگری به شمار می¬رود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر کیفیت درک شده خدمات (خدمات پزشکی و ارائه خدمات)، رضایت و اعتماد بر بازگشت گردشگران و استفادۀ مجدد آن¬ها از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد است. از بین گردشگران خارجی حوزۀ سلامت که از خدمات پزشکی مراکز درمانی مشهد استفاده نموده‌اند، تعداد 206 نفر به روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب و داده‌ها به وسیلۀ پرسش¬نامه گردآوری شده است. نتایج تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق با استفاده از آزمون معادلات ساختاری، فرضیه‌های اثر مثبت و مستقیم کیفیت درک شده خدمات (خدمات پزشکی و ارائه خدمات) بر رضایت گردشگران سلامت را تایید می¬کنند. همچنین فرضیه‌های اثر مثبت رضایت گردشگران سلامت بر اعتماد به مراکز درمانی و کارکنان آن¬ها تأیید گردید. اثر اعتماد گردشگران سلامت به مراکز درمانی و کارکنان این مراکز، بر بازگشت مجدد آن¬ها به ایران نیز مورد تأیید قرار گرفت.