مقاله


کد مقاله : 139510061139354330

عنوان مقاله : سنجش کیفیت عملکرد مقصدهای گردشگری میراث (مورد مطالعه : مجموعه تاریخی میربزرگ آمل)

نشریه شماره : 5 فصل بهار - تابستان 1394

مشاهده شده : 1797

فایل های مقاله : 345/11 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نازنین تبریزی n.tabrizi@umz.ac.ir استادیار -

چکیده مقاله

گردشگری میراث، یکی از شاخه¬های اصلی گردشگری فرهنگی و معماری سنتی از مهم‏ترین مقاصد آن محسوب می¬شود. آمل، شهر تاریخی استان مازندران که در دوران ساسانی کرسی طبرستان بوده، با آثار معماری سنتی منحصر به‏فرد خود، همچون مجموعه میربزرگ از پتانسیل بالایی برای رونق گردشگری میراث فرهنگی و توسعۀ اقتصادی مناطق شهری برخوردار است. پژوهش حاضر که به لحاظ هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی– تحلیلی است، به ارزیابی عملکرد مجموعۀ میربزرگ، یکی از مقصدهای گردشگری میراث شهر آمل، بر اساس تحلیل بایدهای چهارگانه می‌پردازد. مبنای سنجش در این مدل براساس 4 معیار مشاهده، تأثیر پذیرفتن فرهنگی ، آموختن و استنتاج شکل گرفته است. داده‏های پژوهش به روش اسنادی و بررسی¬های میدانی (پرسش‏نامه گردشگران) گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی تفسیر شده و در فرآیند پژوهش، کیفیت عملکرد مجموعه در حوزۀ بایدهای چهارگانه با استفاده از تکنیک دلفی، آزمون واریانس یک¬طرفه و آزمون رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش ضمن تعیین میزان اثرگذاری هر یک از زیرمعیارهای تحلیل بر گردشگران و عملکرد مجموعه، حاکی از آن است که کیفیت عملکرد باید¬های چهارگانه در مجموعه با هم متفاوت بوده و بعدکیفیت بصری بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.