مقاله


کد مقاله : 139508191330553915

عنوان مقاله : شناسایی عوامل زمینه ساز صنعت در بهره برداری از فرصت های کسب و کار در گردشگری مشهد

نشریه شماره : 3 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 910

فایل های مقاله : 449 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

برای شناسایی نقش عوامل زمینه ساز صنعت در بهره برداری از فرصت های کسب و کار در گردشگری مشهد ضروری است تأثیر شرایط دانش، شرایط تقاضا، دورۀ عمر صنعت، سطح قابلیت، ساختار صنعت، جذابیت محیط گردشگری، زیرساخت های مرتبط با گردشگری، ویژگی های منحصر به فرد زیربخش های گردشگری در بهره برداری از فرصت های کسب و کار در صنعت گردشگری مشهد بررسی شود. نتایج بررسی نشان داد که همۀ عوامل در بهره برداری از فرصت های کسب و کار در صنعت گردشگری اثر مستقیم و معناداری دارند. سپس اثرات همزمان کلیۀ متغیّرهای مورد بررسی بر روی متغیّر وابسته آزموده شد. به طور دقیق در سؤال اصلی، چگونگی تأثیر عوامل زمینه ساز صنعت بر بهره برداری از فرصت های کسب و کار در گردشگری مشهد بررسی و برای پاسخ آن از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این مرحله نشان می دهد که ترکیب خطی متغیّرهای مستقل به شیوۀ معناداری، تغییرات متغیّر وابسته را تبیین و پیش بینی می کند و متغیرهای وارد شده در مدل ۸۴ درصد از تغییرات وابسته را تبیین کردند.