مقاله


کد مقاله : 139508191258563909

عنوان مقاله : تبیین جایگاه ساختاری ـ عملکردی اقتصاد گردشگری شهرستان دماوند از دیدگاه گردشگری پایدار

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 1314

فایل های مقاله : 271 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

شهرستان دماوند از دیرباز مورد توجه گردشگران بوده است و با داشتن قابلیت های گردشگری، شرایط مناسبی را برای استفاده از شهرستان فراهم کرده است. این پژوهش با هدف تبیین جایگاه ساختاری ـ عملکردی اقتصاد این شهرستان از دیدگاه گردشگری پایدار انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است؛ ابتدا مبانی نظری مرتبط با موضوع گردشگری و گردشگری پایدار و ویژگی های منطقه مورد مطالعه توصیف شده است. سپس با استفاده از تکنیک سوات شاخص ها و معیارهای عملکردی این شهرستان و ساختار اقتصادی آن تحلیل و ارزیابی شده است. رویکرد تحقیق، به دو صورت کمّی و کیفی است و سپس معیارها با استفاده از تکنیک QSPM و سوات، وزن دهی و کمّی شده است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای، اسنادی و مطالعات میدانی از محدودۀ مورد مطالعه و تهیۀ پرسشنامه بوده است. امتیاز وزن دار ماتریس عوامل داخلی ۲۲۴/۳ است. بنابراین با توجه به وضعیت موجود، قوت ها در جایگاه ساختاری ـ عملکردی اقتصاد شهرستان دماوند بر ضعف ها غلبه دارند. همچنین جمع امتیاز وزن دار ماتریس عوامل خارجی ۳۴۷/۳ است. فرصت ها بر تهدیدها غالب هستند و موقعیت نوع راهبردی در جایگاه ساختاری ـ عملکردی اقتصاد گردشگری شهرستان دماوند در واقع راهبرد تهاجمی (SO) است.