مقاله


کد مقاله : 139508191255273907

عنوان مقاله : عوامل مؤثر در رضایت گردشگران از سفربه شهر مشهد (مطالعۀ موردی: خانواده های بنیاد شهید)

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 917

فایل های مقاله : 327 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

این مقاله در چارچوب یک مطالعۀ پیمایشی جامعه شناختی عوامل مؤثر در رضایت گردشگران خانواده های بنیاد شهید از حضور در جامعۀ مقصد را تحلیل کرده است. ابزار اصلی گردآوری داده­ها پرسشنامه است و تکنیک تحلیل داده ها، مدل سازی معادلات ساختاری در قالب نرم افزار EQS است. جامعه آمار یاین پژوهش «تمام خانواده های جانباز و والدین شاهد شرکت کننده در سفرهای بنیاد شهید استان خراسان رضوی» و حجم نمونه ۲۰۰ خانواده است. براساس رهیافت استفاده دشه در این مطالعه، گردشگر یک «مشتری» است که خریدار خدمات زیارتی ـ سیاحتی از سازمان ارائه دهنده و شهر میزبان است. یکی از مدل های مناسب در این رویکرد مدل ECSI است که در واقع شاخص رضایت مشتریان اروپایی از کالا به معنای عام است. براساس این مدل می توان گفت که متغیرهای مؤثر بر افزایش رضایت گردشگران در جامعۀ میزبان تنها خدمات ارایۀ شدۀ جامعۀ میزبان نیست؛ بلکه بخشی از رضایت به تصور از جامعۀ میزبان و انتظارات شکل گرفته بر اساس آن مربوط می شود که در این مقاله به تفصیل به آن ها پرداخته می شود. از ترکیب وزنی گویه های مذکور شاخص مرکزی رضایت از سفر (در مقیاس صفر تا ۱۰۰) با میانگین ۸۹/۶۹ پدید آمده است. در مدل پژوهش متغیر «ارزیابی کیفیت» با ضریب بتای ۴۳ تأثیرگذارترین متغیر مدل است.