مقاله


کد مقاله : 139508191137473901

عنوان مقاله : سنجش میزان رضایتمندی گردشگران داخلی از کیفیت خدمات هتلداری (مطالعۀ موردی: کلان شهر مشهد)

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 910

فایل های مقاله : 316 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

هدف تحقیق بررسی وضعیت مراکز اقامتی شهر مشهد به عنوان بزرگترین شهر گردشگری در کشور است. از این رو خدمات آن ها در ۷ شاخص حمل و نقل و دسترسی، برخورد و دانش کارکنان هتل، مکان هتل و فضاهای اطراف، امکانات و خدمات داخلی هتل، کیفیت تغذیۀ هتل، آموزش و امنیت و اعتماد بررسی شده است. نوع تحقیق توصیفی ـ تحلیل است و به دو صورت اسنادی و پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق را گردشگران داخلی شهر مشهد شامل تعداد ۹۹۰۸۸۶ نفر در ۸۵۶ مرکز اقامتی تشکیل می دهند که با فرمول نمونه گیری حجم نمونه ۳۶۰ نفر تعیین شد. بنا بر نتایج تحلیل عاملی، اولین عامل رضایتمندی مربوط به متغیر دسترسی به حمل و نقل مناسب از هتل به جاذبه ها با مقدار ویژه (۰۷/۳) و دومین عامل مربوط به متغیر کیفیت تغذیۀ هتل با مقدار ویژه (۴/۲) است. بنا بر نتایج آزمون فرضیات نیز میان متغیرهای زمینه ای با میزان رضایت از کیفیت خدمات رابطۀ معناداری وجود دارد.