مقاله


کد مقاله : 139508191134353899

عنوان مقاله : ارزیابی قابلیت های بوم گردی دریاچۀ ارومیه با بهره گیری از مدل راهبردی سوات

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 976

فایل های مقاله : 298 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

دریاچۀ ارومیه ـ دومین دریاچۀ شور دنیا ـ بزرگترین آبگیر دائمی آسیای غربی و دومین زیستگاه طبیعی جانوران در کشور است و می تواند از نظر ماهیت زیست محیطی، منابع مهم طبیعی، جغرافیای اقلیمی و تنوع زیستی با برنامه ریزی های صحیح بهترین زمینه را برای جذب گردشگر طبیعی در سطوح ملّی و بین المللی فراهم کند. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، شامل کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از مدل تحلیلی سوات، ضمن معرفی نقات قوت و ضعف بوم گردی این دریاچۀ راهبردهای عملی هم سو با توسعۀ پایدار گردشگریدر این منطقه ارائه می دهد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد نقات قوت دریاچۀ ارومیه همچون تنوع گونه های گیاهی، تنوع زیستی از جمله پرندگان، شوری آب و پرورش جلبک های سبز و آبی، گونه های ژئومورفولوژیکی متنوع در منطقه می تواند با برنامه ریزی های دقیق و عملی به یک ابر منطقۀ ناب جهانگردی تبدیل شود.