• صفحه اصلی
  • تحلیل سیستمی اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری ایران با رویکرد آینده پژوهی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396111912162960696 بازدید : 6703 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی