• صفحه اصلی
  • گونه‌شناسی کنش گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: زائران و گردشگران مشهد )

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139510181040204511 بازدید : 8932 صفحه: 1 - 10

10.52547/journalitor.35131.3.6.1

نوع مقاله: پژوهشی