• صفحه اصلی
  • ارزیابی توزیع فضایی زیرساخت های گردشگری و تعیین نقش فرایندهای اقتصادی ـ سیاسی و رشد فیزیکی شهرها در شکل گیری و تغییرات آن (مطالعه موردی شهر زنجان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950819103413897 بازدید : 3665 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی