مقاله


کد مقاله : 13991225272671

عنوان مقاله : عوامل مؤثر بر مدیریت معماری برند مقصدهای گردشگری استان البرز

نشریه شماره : 17 فصل بهار - تابستان 1400

مشاهده شده : 173

فایل های مقاله : 780 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شمس الدین نیک منش nik_1351@yshoo.com - -
2 شبنم زرجو shabnam.zarjou@ut.ac.ir مدرس کارشناسی ارشد
3 میثم عاقلی meysam_agheli@yahoo.com مدرس کارشناسی ارشد
4 مریم پورکسمائی nik_1351@yahoo.om مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

مقصدهای گردشگری از اهمیت خاصی در بازار رقابتی عصر حاضر برخوردار بوده و مباحث مدیریتی برند و توسعه آن­ها اهمیت روزافزونی در صنعت گردشگری داشته و اکثر شرکت­های فعال در این عرصه سعی در جذب بیشتر گردشگران از طریق ایجاد یک تصویر مثبت و مطلوب از مقصدهای گردشگری مورد نظرشان به­وسیله برندسازی و معماری برند دارند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت معماری برند مقصدهای گردشگری در استان البرز صورت گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار می­گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارشناسان و مدیران بازاریابی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز بوده­اند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 200 نفر تعیین گردیده است. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسش­نامه می­باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده از نرم­افزار ایموس استفاده گردید. براساس نتایج پژوهش حاضر، وضعیت مدیریت معماری برند استان البرز در حد متوسطی قرار دارد، همچنین سایر ابعاد معماری برند، یعنی داشتن چشم­انداز بلند مدت، پر کردن شکاف بین عرضه و تقاضا، اولویت­بندی بخش­بندی مشتری، دارای وضعیتی متوسط و داشتن استراتژی کارآمد گردشگری نیز در وضعیت ضعیفی قرار دارند.