مقاله


کد مقاله : 13981016204552

عنوان مقاله : تقاضای بوم¬گردی استان گیلان با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی

نشریه شماره : 14 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 760

فایل های مقاله : 841 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی حسام mhesam@Guilan.ac.ir استادیار دکترا
2 حسن اروجی h.oroji.geo@gmail.com دانش آموخته دکترا
3 مهدی چراغی mahdicheraghi@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

بوم¬گردی به عنوان یکی از اشکال گردشگری در سالهای اخیر مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته است. یکی از موضوعات مهم در بوم¬گردی، شناخت و تبیین وضعیت تقاضا است. در این رابطه، تقاضای گردشگری معمولا در ارتباط با بازار گردشگری سنجیده می‌شود و بازار گردشگری عمدتاً مرتبط با منطقه گردشگرفرست و خصوصیات و ترجیحات نمایندگان آن‌ها است. با توجه به اهمیت این موضوع در توسعه بوم¬گردی، در این تحقیق به بررسی وضعیت تقاضای بوم¬گردی استان گیلان پرداخته شده است. مطالعه -حاضر از نوع تحلیلی است و گردآوری داده¬ها به ¬روش پیمایشی از طریق فرایند پرسشنامه تقاضای بوم¬گردی و انجام مصاحبه¬ها و گفتگو و مشاهدات میدانی انجام¬گرفته است. جامعه آماری، کلیه گردشگران ورودی به استان گیلان می¬باشند که تعداد 384 نفر نمونه آماری از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه¬گیری در دسترس، جهت بررسی انتخاب شدند. جهت تحلیل داده¬های به دست آمده حاصل از پرسشنامه، از آزمونهای آماری ویلکاکسون، دوجمله¬ای و تی و روش اولویت¬بندی کوپراس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نقش جاذبه¬های زمین گردشگری مانند سواحل و مناطق جنگلی در انگیزه برای سفر حال حاضر و آینده گردشگران به استان گیلان بسیار مهم است. اما هدف تعداد زیادی از گردشگران از سفر به چنین جاذبه¬هایی، صرفاً برای تفریح و آرامش بوده و کمتر انگیزه¬های بوم¬گردی در آنها دیده می¬شود. همچنین خدمات بوم¬گردی و اسکان در اقامتگاه¬های بوم¬گردی، چندان در مسافرت گردشگران تأثیرگذار نبوده و انگیزه زیادی برای آنها ایجاد نکرده است.