مقاله


کد مقاله : 13981016204545

عنوان مقاله : بررسی تأثیر تجربه تعاملی گردشگران بر نگرش آنان نسبت به جامعه میزبان (مورد مطالعه: شهر مشهد)

نشریه شماره : 14 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 761

فایل های مقاله : 721 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حامد بخشی haamed.bakhshi@gmail.com دانشیار دکترا
2 مریم هاشمیان maryam.hashemian1@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

روابط گردشگر و میزبان در طول سفر غیرقابل اجتناب است. فرض گردشگران بر این است که تعاملات¬شان با جامعه میزبان با تجربیات مثبتی همراه است، اما زمانی که با تجارب منفی مواجه می¬شوند، نگرش¬های متضادی به جامعه محلی و به طور بالقوه به مقصد گردشگری در آنان رشد می¬یابد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تجربه تعاملی گردشگران بر نگرش آنان به مردم شهر مشهد انجام شده است. در این رابطه، تجربه تعاملی و نگرش گردشگران به چهار گروه رانندگان، خادمین حرم امام¬رضا (ع)، فروشندگان و شهروندان مشهدی بررسی شده است. اطلاعات مربوط به تجربیات گردشگران از تعامل با جامعه میزبان با سؤالات باز در پرسشنامه استخراج شده و سپس این تجربیات کیفی با تکنیک تحلیل مضمونی طبقه¬بندی و به شکل دو مقوله تجربیات مثبت و منفی کدگذاری شده و به داده¬های کمی تبدیل شده¬اند. نگرش زائران و گردشگران نیز با استفاده از گویه¬هایی در قالب طیف لیکرت سنجیده شده است. یافته¬ها نشان می¬دهد در مجموع میانگین نمره نگرش گردشگران به مردم مشهد 3.33 (5-1) است که حاکی از نگرش خنثای زائران و گردشگران به آنان می¬باشد. همچنین از بین ویژگی¬های جمعیت¬شناختی، تنها دو متغیر سن و تحصیلات با نگرش رابطه معناداری دارند؛ به طوری ¬که سن رابطه مثبت و تحصیلات رابطه منفی با نگرش گردشگران داشته است. به علاوه، نگرش زائران و گردشگران تحت تأثیر تجربه تعاملی آنان نیز می¬باشد. نتیجه تجربیات تعاملی خوشایند و مثبت زائران و گردشگران با جامعه محلی، نگرش مثبت بوده است، اما تجربیات تعاملی ناخوشایند آنان ، نگرش منفی¬شان را به دنبال داشته است.