مقاله


کد مقاله : 13981016204544

عنوان مقاله : پیامدهای جامعه¬شناختی گردشگری در شهر شیراز

نشریه شماره : 14 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 736

فایل های مقاله : 889 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسلم باقری bagherimoslem@shirazu.ac.ir استادیار دکترا
2 پیام شجاعی pshojaei@shirazu.ac.ir استادیار دکترا
3 سمانه اصغری جهرمی s_asghari249@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه گردشگری در عرصه جهانی به یکی از مهمترین صنایع پیشرو بدل گشته و نقشی مهم و تعیین¬کننده¬ در حوزه¬های اقتصادی، اجتماعی و محیطیِ جوامع گوناگون ایفا می¬کند. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی پیامدهای جامعه¬شناختی گردشگری و ارائه الگویی جامع در این حوزه است. در این راستا از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده که در بخش کیفی با بهره¬گیری از روش فراترکیب مدل پیامدهای روانشناختی با دو بعد، شش مؤلفه و 39 شاخص ارائه شده است. سپس در بخش کمی پژوهش از روش تحلیل عملکرد – اهمیت، وضعیت فعلی و اهمیت شاخص¬های این الگو در شهر شیراز، با نظرسنجی از خبرگان حوزه جامعه¬شناسی گردشگری شهر شیراز، تعیین گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بهبود اشتغال، رونق فعالیت¬های فرهنگی و بهبود در زندگی اجتماعی فرهنگی جامعه محلی، مهمترین پیامدهای مثبت و کلاه¬برداری و اخاذی مهمترین پیامدهای منفی جامعه¬شناختی گردشگری در شهر شیراز بوده¬اند.