مقاله


کد مقاله : 13981016204543

عنوان مقاله : تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست¬محیطی کارکنان هتل

نشریه شماره : 14 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 939

فایل های مقاله : 996 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباسعلی رستگار a_rastgar@semnan.ac.ir دانشیار دکترا
2 مهدی سبک رو msabokro@yzd.ac.ir استادیار دکترا
3 مرتضی ملکی مین باش رزگاه mmaleki80@semnan.ac.ir استادیار دکترا
4 هوشمند باقری قره بلاغ h_bagheri@semnan.ac.ir استاد دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

موضوع مدیریت منابع انسانی در مدیریت سازگار با محیط¬زیست هتل¬ها هنوز نسبتاً ناشناخته باقی مانده است. از سوی دیگر، صنعت هتل¬داری یکی از بخش¬هایی است که بار بیشتری بر دوش محیط¬زیست می¬گذارد.¬ بنابراین به دلیل افزایش مسائل زیست-محیطی در صنعت هتل¬داری باید اقدامات مرتبط با توسعه پایدار نظیر بکارگیری شیوه¬های مدیریت منابع انسانی سبز را اجرا کرد. در این راستا؛ این مطالعه به بررسی چگونگی بهبود رفتار سازگار با محیط زسیت کارکنان و عملکرد زیست‌محیطی هتل‌ها از طریق مدیریت منابع انسانی سبز می‌پردازد. روش پژوهش از نظر هدف در دسته پژوهش‎های کاربردی قرار می‎گیرد و از لحاظ روش گردآوری داده‎ها توصیفی ـ پیمایشی، از نوع همبستگی است. برای این منظور نمونه¬ای به تعداد 236 نفر از کارکنان هتل¬هایی در شهرهای تبریز، تهران و مشهد که دغدغۀ حفاظت از محیط¬زیست را دارند، ¬بصورت غیر¬احتمالی در دسترس انتخاب شدند. بررسی پایایی پرسشنامه به‎کمک آلفای کرونباخ و پایایی مرکب انجام گرفت. برای روایی آن نیز از روایی همگرا و واگرا استفاده شد. فرضیه‌های پژوهش نیز با بهره‌مندی از معادلات ساختاری بررسی شدند. یافته¬های پژوهش نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز، بر تعهد سازمانی کارکنان، رفتار حامی زیست¬محیطی و عملکرد زیست¬محیطی هتل¬ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معنی¬داری بر رفتار حامی زیست¬محیطی کارکنان دارد.