مقاله


کد مقاله : 13981016204540

عنوان مقاله : پیشران های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری نواحی روستایی با تأکید بر آینده پژوهی (مورد مطالعه: بخش اورامان شهرستان سروآباد)

نشریه شماره : 14 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 939

فایل های مقاله : 1/26 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرزاد ویسی geoplan1392@gmail.com استادیار دکترا
2 رسول صفیاری kurdistan1397@mihanmail.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 سوران منوچهری manoochehrisoran@chmail.ir - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

توسعه پایدار گردشگری به دلیل ماهیت پایداری و پیچیدگی سیستم باز گردشگری و اثرپذیری بالای آن، از روندها، اتفاق¬ها و تغییرات محیط پیرامون، که از آنها به عنوان پیشران¬ها یاد می¬شود، نیازمند اتخاذ روش مطالعه مبتنی بر آینده¬پژوهی است تا بتواند این پیچیدگی‎ها و نحوه عملکرد پیشران‎ها را شناسایی، درک و تحلیل نماید. در این راستا، پژوهش کاربردی حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی و با رویکرد اکتشافی آینده¬پژوهی در پی شناسایی مهمترین پیشران¬هایی است که در آینده بر توسعه پایدار گردشگری روستایی منطقه اورامان استان کردستان اثرگذار خواهند بود. بدین منظور، ابتدا با بهره¬گیری از تکنیک دلفی و با حضور 38 نفر از متخصصان و کارشناسان که به صورت هدفمند انتخاب شدند؛ پیشران¬ها شناسایی و سپس با بهره¬گیری از نرم¬افزار میک-مک ، روابط و نحوه اثرگذاری و اثرپذیری آنها مشخص گردید. نتایج نشان داد که سیستم گردشگری منطقه در آینده در مسیر توسعه ناپایدار قرار دارد و در شکل¬گیری این وضعیت به ترتیب، پیشران¬های تجمع¬یافته در شاخص¬های اقتصادی، مدیریتی-نهادی و محیطی–کالبدی، اثرگذارتر از پیشران¬های اجتماعی، عمل خواهند کرد. همچنین پیشران نامناسب بودن فضای کسب و کار روستایی، به عنوان اثرگذارترین و پیشران ایجاد فرهنگ خوداشتغالی و کارآفرینی به عنوان اثرپذیرترین پیشران¬ها در توسعه پایدار آینده گردشگری منطقه شناخته شدند.