مقاله


کد مقاله : 13981016204539

عنوان مقاله : الگوی گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل رامسر (مبتنی بر انتخاب گردشگران)

نشریه شماره : 14 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 880

فایل های مقاله : 933 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمدرضا شاهپوری ahmadreza.fm@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حمید امیرنژاد hamidamirrnejad@yahoo.com دانشیار دکترا
3 محمد قربانی ghorbani@um.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

با توجه به پتانسیل بالقوه سواحل جنوبی دریای مازندران، هدف مطالعه حاضر، ارائه الگوی گردشگری به کمک سنجش مطلوبیت گردشگران برای بهبود ویژگی¬های این صنعت به صورت موردی در شهر رامسر به کمک روش الگوی آزمون انتخاب و رگرسیون¬ پیشرفته لاجیت شرطی است. به همین سبب با 640 نفر از گردشگران به عنوان نمونه در سواحل رامسر که تعداد آنان به روش مختص به نمونه¬گیری در آزمون انتخاب حاصل شد، در بهار و تابستان 1397 مصاحبه میدانی انجام و از اطلاعات استخراج شده، مدل¬های مد نظر برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون لاجیت شرطی در مدل آزمون انتخاب نشان داد، به ترتیب ویژگی¬های بهبود امکانات بهداشتی-رفاهی و امکانات خدماتی-تفریحی و چشم انداز ساحل، تأثیر مثبت بر مطلوبیت نهایی گردشگران دارند و آنان حاضرند به ازای بهبود 50 درصدی هر یک، 40 درصد نسبت به وضع کنونی بیشتر هزینه کنند. در انتها بهبود چشم انداز ساحل و دریا با 25 درصد، امکانات بهداشتی و رفاهی با 50 درصد و امکانات خدماتی و تفریحی نیز با 50 درصد بهبود نسبت به وضعیت فعلی به عنوان الگوی گردشگری مطلوب برای گردشگران و قابل دسترس برای سرمایه¬گذاران پیشنهاد شد.