مقاله


کد مقاله : 13980402190350

عنوان مقاله : تأثیر حفاظت از آب و مدیریت کاهش ضایعات بر افزایش وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری

نشریه شماره : 13 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 1201

فایل های مقاله : 718 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی دهقانی سلطانی ma.dehghani22@vru.ac.ir استادیار -
2 مریم مصباحی mesbahi@pnu.ac.ir استادیار دکترا
3 شکریه طاهری shokrietaheri@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناسی
4 زهرا اکبری z.akbari7736@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناسی

چکیده مقاله

امروزه توسعه صنعت گردشگری موجب اثرات مثبت (ایجاد اشتغال و زیباسازی محیط زیست) یا منفی (آلودگی آب و هوا و تخریب اکوسیستم) شده است. افزایش آگاهی از اثرات زیست¬محیطی گردشگری نشانه تغییر نگرش نسبت به محیط زیست است که طی دهه¬های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر حفاظت از آب و مدیریت کاهش ضایعات بر افزایش وفاداری مشتریان با تبیین نقش ارزش¬های لذت جویانه در صنعت هتلداری می¬باشد. جامعه آماری در این پژوهش مشتریان هتل¬های چهار و پنج ستاره در شهر تهران بود. برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه¬گیری در دسترس و فرمول ¬کوکران استفاده گردید و برای جمع¬آوری داده¬ها نیز پرسشنامه استاندارد بکار برده شد که روایی آن از طریق روایی صوری و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از مدل¬سازی ¬معادلات ¬ساختاری استفاده شده است.یافته-ها نشان¬ می¬دهد که رویه حفاظت از آب و کاهش ضایعات تأثیر مثبت معناداری بر ارزش¬های لذت¬جویانه و وفاداری مشتریان دارد. همچنین ارزش¬های لذت¬جویانه تأثیر معناداری روی وفاداری مشتریان دارد. علاوه بر این، یافته‎ها موید این است که رویه حفاظت از آب و کاهش ضایعاتاز طریق ارزش¬های لذت¬جویانهبر وفاداری مشتریان تأثیر مثبت معناداری دارد.