مقاله


کد مقاله : 13980402190347

عنوان مقاله : شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه گردشگری سلامت در ایران مورد مطالعه: استان تهران

نشریه شماره : 13 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 1457

فایل های مقاله : 601 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کمال سخدری kasakhdari@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 نادر سیدامیری nadersa@ut.ac.ir استادیار دکترا
3 علی رضا رجائیان alireza.rajaian@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 جواد سخدری j.sakhdari@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

با وجود ظرفیت¬های فراوان گردشگری سلامت در ایران، بهره¬برداری مناسبی از پتانسیل های موجود در قالب رفتارهای کارآفرینانه نشده است. نظریه پیوند عامل- فرصتدر کارآفرینی پیشنهاد می¬کند که کارآفرینی اساساً حاصل پیوند عاملان (کارآفرینان و سازمان ها) و محیط یا فرصت (زمینه مناسب) می باشد.یکی از عوامل مهم محیطی که بر فرایندهای کارآفرینی تأثیرگذار است، عوامل نهادی است. لذا این پژوهش با رویکردی کیفی و اکتشافی به دنبال شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت با تمرکز خاص بر استان تهران می¬باشد. در این پژوهش، از روش مصاحبه عمیق نیمه¬ساختار یافته باکارآفرینان و صاحب¬نظران حوزه گردشگری سلامت که به روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده¬اند در شهر تهران و در بازه زمانی فروردین تا تیرماه 1395 جهت جمع¬آوری داده استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می¬دهد که ترتیبات نهادی لازم در ابعاد قانونی، هنجاری، شناختی و اقدامات حمایتی می¬تواند از طریق افزایش تمایل کارآفرینان برای بهره¬برداری از فرصت¬های کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت، نرخ وقوع رفتار کارآفرینانه در این حوزه را افزایش دهد.