مقاله


کد مقاله : 13971002166350

عنوان مقاله : تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری

نشریه شماره : 12 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 1738

فایل های مقاله : 1/17 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آرش قهرمان a.ghahreman@jdm.ac.ir دانشجو دکترا
2 فائزه اعظم کاری fzh.azmkr@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 سميه عفتی somaye.effati@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

اين مقاله در چارچوب پژوهشی پيمايشي و با تکنيک مدل برابری ساختاری، به تحليل جامعه¬شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری پرداخته است. بر اساس رهيافت مورد استفاده در اين مطالعه، گردشگر يک «مشتري» است که خريدار خدمات فراغتی از نهادهای ارائه¬دهنده و شهر ميزبان است. يکي از مدل¬هاي مناسب در اين رويکرد مدلی معروف به شاخص رضايت مشتريان اروپايي از کالا است. بر اساس مدل مذکور مي¬توان گفت که متغيرهاي مؤثر بر وفاداری گردشگران به جامعه ميزبان تنها خدمات ارائه شده از سوي جامعه ميزبان نيست؛ بلکه بخشي از وفاداری، به تصور از جامعه ميزبان و انتظارات شکل¬گرفته بر اساس آن مربوط مي¬شود که در اين مقاله به تفصيل به آنها پرداخته شده است. جامعه آماري اين پژوهش كليه خانواده¬هاي جانباز و والدين شاهد شرکت کننده در سفرهاي بنياد شهيد در استان خراسان رضوي است. حجم نمونه 400 گردشگر و از نمونه‌گيري طبقه¬اي استفاده شده است. بر اساس ضرايب رگرسيوني، ارزشيابي دستاورد و ارزيابي کيفيت از عوامل تأثيرگذار بر رضايت خانواده‌ها از سفر است. بر اساس مدل نهايي تحليل مسير، ارزيابي کيفيت و ارزشيابي دستاورد تأثير مستقيم بر رضايت از سفر دارند و ارزيابي کيفيت علاوه بر تأثير مستقيم، داراي تأثيري غيرمستقيم بر رضايت از سفر نيز هست، كه با واسطه متغير «ارزشيابي دستاورد» مي¬باشد. به عبارت ديگر ارزيابي کيفيت سبب مي¬شود كه فرد ارزشيابي مثبتي از دستاورد سفر داشته باشد و اين ارزيابي مثبت سبب افزايش رضايت از سفر مي¬گردد.