مقاله


کد مقاله : 13970915165998

عنوان مقاله : نقش میانجی انگیزه سفر و رفتار مسئولانه در رابطه نگرش زیست‌محیطی با توسعه پایدار بوم¬گردی مورد مطالعه: شهرستان‌های مهدی¬شهر و سمنان

نشریه شماره : 12 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 1759

فایل های مقاله : 581 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمانه پارسا Samaneparsa222@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سید حسن کابلی Hkaboli@semnan.ac.ir استاد دکترا
3 سکینه جعفری sjafari.105@semnan.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف این پژوهش، بررسی رابطه نگرش زیست‌محیطی و توسعه پایدار بوم¬گردی با نقش میانجی انگیزه سفر و رفتار مسئولانه بوم‌گردهای شهرستان¬های مهدی¬شهر و سمنان بوده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده¬ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب می¬شود. جامعه آماری شامل کلیه بوم‌گردهای شهرستان¬های مهدی¬شهر و سمنان می¬باشد. شرکت‌کنندگان 250 نفر از بوم‌گردهای مناطق گردشگری شهرستان¬های مهدی¬شهر و سمنان (122 نفر مرد، 128 نفر زن) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند. همه آن‌ها مقیاس‌های نگرش زیست‌محیطی، انگیزه سفر، رفتار مسئولانه زیست¬محیطی و توسعه پایدار اکوتوریسم را تکمیل کردند. داده‌ها با مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار لیزرل تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که نگرش زیست‌محیطی بر توسعه پایدار بوم¬گردی اثر مستقیم ندارد. نگرش زیست‌محیطی دارای اثر مثبت و معناداری بر انگیزه سفر و رفتار مسئولانه¬ زیست¬محیطی است. نگرش زیست‌محیطی با میانجی انگیزه سفر اثر غیرمستقیم، مثبت و معناداری بر توسعه بوم¬گردی ایفا می¬کند. همچنین نگرش زیست‌محیطی با میانجی¬گری رفتار مسئولانه زیست¬محیطی اثر غیرمستقیم، مثبت و معناداری بر توسعه پایدار بوم¬گردی دارد.