مقاله


کد مقاله : 13970915165997

عنوان مقاله : تأثیر ارزش ادراک‌شده از برند بر قصد خرید سوغات موردمطالعه: سوغات آبنبات بجنورد

نشریه شماره : 12 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 1668

فایل های مقاله : 872 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا نیکخواه z.nikkhah@ub.ac.ir استادیار دکترا
2 نرگس اهنچیان ahanchian40@yahoo.com استادیار دکترا
3 زهرا نوری Z.noori1991@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

ارزش ادراک‌شده از برند یک مفهوم اساسی براي خرید برند است که عموماً به‌عنوان یک دارایی ارزشمند و بایسته سرمایه-گذاري در نظر گرفته می¬شود. بازاریابان نیاز دارند که برای پیشبرد فروش محصولاتشان عوامل مؤثر بر قصد خرید به برند را شناسایی نموده و زمینه¬ساز بهبود ارزش ادراک‌شده از برند گردند. پژوهش حاضر درصدد بوده است تا این مفهوم را در حوزه گردشگری به‌کاربرده و تأثیر ارزش¬های ادراک‌شده گردشگران بر قصد خرید سوغات (آبنبات بجنورد) و تصویر برند را مورد آزمون قرار دهد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمام گردشگران مراجعه¬کننده به شهر بجنورد بوده است که با توجه به جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (۱۹۷۷) تعداد 384 نفر از گردشگران انتخاب و با استفاده از شیوه نمونه‌گیری اتفاقی موردبررسی قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه بومی‌سازی شده بهره گرفته شده و مدل مفهومی و فرضیه¬های تحقیق با استفاده از مدل¬سازی معادلات ساختاری و نرم¬افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که ارزش‌ ادراک ‌شده گردشگران از سوغات بر تصویر برند و قصد خرید گردشگران بر خرید آبنبات بجنورد تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تصویر ذهنی گردشگران از برند آبنبات بجنورد بر قصد خرید آبنبات بجنورد توسط گردشگران تأثیر مثبت و معنادار دارد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن بود که بازاریابان حوزه گردشگری می¬توانند با بهبود شاخصه¬های ارزش¬های ادراک شده سوغات آبنبات و تلاش در جهت برندسازی این سوغات محلی تمایل گردشگران به خرید آن را افزایش داده و از این طریق زمینه¬ساز توسعه صنعت گردشگری در این زیست¬بوم باشند.