مقاله


کد مقاله : 13970915165995

عنوان مقاله : تأثیر سیستم مدیریت برند بر عملکرد برند کارکنان در شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگري

نشریه شماره : 12 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 1770

فایل های مقاله : 787 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی دهقانی سلطانی ma.dehghani22@vru.ac.ir استادیار -
2 اردشیر شیری shiri_ardeshir@yahoo.com دانشیار دکترا
3 مریم مصباحی mesbahi@pnu.ac.ir استادیار دکترا
4 امین همتی amin.hemmati@staff.semnan.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در سال¬های اخیر نقش و اهمیت دارایی¬های نامشهود هم زمان با افزایش سطح رقابت بین شرکت¬های خدماتی افزایش یافته است. یکی از دارایی¬های نامشهودی که مهم¬ترین عامل متمایزکننده یک شرکت و ایجاد مزیت رقابتی برای آن می باشد، برند است. در محیط به شدت رقابتی صنعت گردشگری، حفظ و توسعه سهم بازار، نتیجه عملکرد برند است. نظر به اهمیت نقش کارکنان در انتقال پیمان برند شرکت به مشتریان، به ویژه در شرکت¬های خدماتی، این پژوهش در صدد درک اهمیت فرایند سیستم مدیریت برند و بررسی تأثیر آن بر عملکرد برند در سطح کارکنان و همچنین بررسی تأثیرات میانجی هویت، تعهد و وفاداری به برند به صورت تجربی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت¬های خدمات مسافرتی و گردشگري شهر تهران می باشد و برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه¬گیری در دسترس و فرمول کوکران استفاده شده است. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه¬ای و میدانی به کار گرفته شد. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس تحلیل داده¬ها، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می¬باشد. برای تجزیه و تحلیل داده¬های پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می¬دهد که سیستم مدیریت برند به طور مستقیم تأثیر معناداری بر عملکرد برند در سطح کارکنان ندارد. در حالی که سیستم مدیریت برند به صورت غیرمستقیم و از طریق هویت، تعهد و وفاداری به برند بر عملکرد برند در سطح کارکنان تأثیرگذار است.