مقاله


کد مقاله : 13970701164518

عنوان مقاله : آسیب¬شناسی روابط انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی

نشریه شماره : 11 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 1555

فایل های مقاله : 757 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابوالفضل دانایی a.danaei@semnaniau.ac.ir استادیار دکترا
2 امیر قربانی Amir1.tourism@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 ابوالقاسم رئیسی نافچی aravabet@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

امروزه اگرچه صنعت گردشگری در استان خراسان جنوبی نسبت به گذشته به طور فزاینده¬ای دستخوش تغییر گشته و شاهد توسعه این صنعت هستیم؛ لکن فقدان تحقیقات علمی در زمینه گردشگری کاملاً محسوس است. تعداد فعالان در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در حال حاضر نسبت به جمعیت منطقه افزایش یافته است؛ لیکن از جانب دیگر مدیران پس از مدتی فعالیت، تصمیم به خروج از این کسب و کار می¬گیرند. کارکنان نیز از شرایط کاری خود رضایت ندارند. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی و کاربردی است که به منظور آسیب¬شناسی روابط انسانی با استفاده از مدل شش بعدی وایز بورد انجام شد. جامعۀ پژوهش شامل کلیه کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی بوده است. با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش، از روش سرشماری استفاده شد که از تعداد 105 پرسش¬نامه‏ توزیع شده، 86 مورد که به‌صورت درست تکمیل شده بود جمع¬آوری و تجزیه و تحلیل‏ها بر اساس این تعداد صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی براساس مدل شش بعدی وایز بورد وضعیت مناسبی ندارد و کارکنان از هر گونه تغییر در راستای بهبود شرایط استقبال می¬کنند.