مقاله


کد مقاله : 139707011441164517

عنوان مقاله : تأثیر «رابطه عاطفی» با برند بر وفاداری مشتریان در صنعت هتل داری مورد مطالعه: هتل های چهار و پنج ستاره استان مازندران

نشریه شماره : 11 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 1675

فایل های مقاله : 670 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیر خزائی پول amir_khp29@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 فرهاد حنیفی Far.Hanifi@iauctb.ac.ir استادیار دکترا
3 وحیدرضا میرابی vrmirabi@yahoo.com دانشیار دکترا
4 محمدجواد تقی پوریان t@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

رابطه عاطفی با برند یکی از سازه¬های پراهمیت در بازاریابی است و عبارت است از حالت ذهنی برون-نیافته در پاسخ به برند؛ که در اثر احساس مثبت قوی، برانگیختگی و غالب شدن برند در ذهن شناختی مصرف کننده ایجاد می¬شود. هدف تحقیق حاضر آزمون تأثیر رابطه عاطفی با برند بر انواع چهارگانة وفاداری مشتری از جمله وفاداری شناختی، عاطفی، کنشی و رفتاری بوده است. موارد مطالعه در بخش کیفی، مشتریانی بوده¬اند که با استفاده از روش نمونه¬گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع انتخاب شده-اند و در بخش کمی، جامعه آماری این تحقیق، مسافران هتل¬های چهار و پنج ستاره استان مازندران بوده¬اند. اعضای این جامعه آماری بر اساس روش نمونه¬گیری طبقه¬ای پخش شدند و طبقات بر اساس تعداد اتاق¬های هتل¬ها مشخص گردید. داده¬های جمع¬آوری شده با استفاده از نرم¬افزار اسمارت پی ال اس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطة عاطفی با برند بر انواع چهارگانة وفاداری در صنعت هتل داری تأثیر مثبت و معنی¬داری دارد که بیش¬ترین تأثیر بر وفاداری شناختی و کم-ترین تأثیر بر وفاداری رفتاری بوده است.