مقاله


کد مقاله : 13970701121144164509

عنوان مقاله : عوامل انگیزشی در گردشگری جنگ مورد مطالعه: موزه جنگ خرمشهر

نشریه شماره : 11 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 1569

فایل های مقاله : 868 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 لیلا وثوقی vossoughi.la@semnan.ac.ir - -
2 نیلوفر رحبی مقدم Niloofar_rajabi69@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

در مطالعات اخیر گردشگری، انگیزه همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، زیرا رفتار گردشگر را توصیف می¬کند و در شناخت نحوه تصمیم گیری و انتخاب مقصد گردشگر مؤثر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر ساله گردشگران زیادی به مناطق جنگی سفر می¬کنند و در این مقصدها یادمان¬های مربوط به جنگ، بخش مهمي از جاذبه‌های گردشگری جنگ را تشکیل می‌دهند. در ایران نیز با توجه به آثار مربوط به جنگ تحمیلی هشت ساله، تقاضا و ظرفیت مطلوبی وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه گردشگران جنگ است و موزه جنگ خرمشهر، به عنوان مورد اين مطالعه انتخاب شده است. جامعه آماری این تحقیق را بازدیدکنندگان موزه جنگ تشکیل می‌دهند. داده‌های لازم با استفاده از پرسش¬نامه و به روش نمونه‌گیری از270 بازدیدکننده، گردآوری شده است. در اين رابطه عوامل انگیزشی براساس 18 معیار مبتنی بر چهار مؤلفه¬ی تبلیغات، علاقه به کسب آگاهی و شناخت، وجود تسهیلات و امکانات و عوامل درونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت تجزيه و تحليل داده¬ها از معادلات ساختاری استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق، بیش¬ترین مقدار همبستگی گردشگری جنگ در موزه جنگ خرمشهر با شاخص علاقه به کسب آگاهی ¬و شناخت (R2=0.645) بوده است.