مقاله


کد مقاله : 139705179558163741

عنوان مقاله : ارائه مدل علی تطبیقی عوامل مؤثر بر رفتارهای حفاظتی زیست¬محیطی مورد مطالعه: گردشگران داخلی و خارجی استان فارس

نشریه شماره : 10 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 1409

فایل های مقاله : 6/04 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد حسن صیف m.hassanseyf@gmail.com دانشیار دکترا
2 احمد رستگار a.ahmadrastegar@gmail.com استادیار دکترا
3 سعید طالبی ta@yahoo.com استادیار دکترا
4 مرضیه تاجوران، taj@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در سال¬های اخیر، موضوعات زیست¬محیطی، توجه روزافزونی در محافل علمی و حتی در سطحی وسیع¬تر، یعنی سطح جامعه دریافت داشته و بدین ترتیب، محیط زیست نسبت به گذشته، برای افراد بیشتری در جامعه تبدیل به یک موضوع اجتماعی با اهمیت شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای حفاظتی گردشگران داخلی و خارجی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را گردشگران داخلی و خارجی استان فارس تشکیل می¬دهند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برابر با 260 نفر می¬باشد که با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده¬ها در پژوهش حاضر پرسش¬نامه می¬باشد. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS پردازش و با استفاده از آماره‌های توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش¬ترین تأثیر در گردشگران داخلی مربوط به متغیر رفتارهای حافظ محیط زیست و کم¬ترین تأثیر مربوط به متغیر انتساب مسئولیت است. همچنین بیش¬ترین تأثیر در گردشگران خارجی مربوط به متغیر رفتارهای حافظ محیط زیست و کم¬ترین آن مربوط به متغیر انتساب مسئولیت بر رفتارهای حفاظتی محیط زیست می باشد.