مقاله


کد مقاله : 1397051793836163744

عنوان مقاله : رفتار مصرف¬کننده در خدمات گردشگری الکترونیک

نشریه شماره : 10 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 2025

فایل های مقاله : 6/94 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سکینه جعفری sjafari.105@semnan.ac.ir استادیار دکترا
2 محمد نجارزاده mnajjarzadeh@semnan.ac.ir استادیار دکترا
3 رضوان گلستانه Rezvangolestaneh@semnan.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
4 نرجس دیرگندم N.deyrgandom@semnan.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

گردشگران امروزی بیش از هر زمان دیگری برای جست¬وجوی اطلاعات سفر، به اینترنت وابسته-اند. آن¬ها تجارب سفر خود را پی‌درپی در فضای مجازی به اشتراک می¬گذارند. بر این اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر متغیرهای ایجاد انگیزة سفر، جست¬وجوی اطلاعات و کیفیت خدمات گردشگری الکترونیک بر رفتار مصرف¬کنندگان جوان، در سنین 20 تا 40 ساله شهر تهران انجام شد. شرکت‌کنندگان 182 نفر از جوانان شهر تهران (46 نفر مصرف¬کننده مرد، 105 نفر مصرف¬کننده زن) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مدل تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزار ليزرل تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که ایجاد انگیزه سفر به ‌صورت غیرمستقیم و با میانجی‌گری کیفیت خدمات بر رفتار مصرف¬کنندة خدمات گردشگری الکترونیک، اثر معناداری دارد. این پژوهش مشخص کرد که ایجاد انگیزه سفر و جست¬وجوی اطلاعات به ‌طور غیرمستقیم و با واسطة کیفیت خدمات، می‌تواند رفتار مصرف¬کنندة خدمات گردشگری الکترونیک را تحت تأثیر قرار دهد.