مقاله


کد مقاله : 1397051792031163743

عنوان مقاله : عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی زائرین به مردم مشهد با تأکید بر تصورات قالبی

نشریه شماره : 10 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 1367

فایل های مقاله : 7/72 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه اسحاقی mnbcfath@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 محمد مظلوم خراسانی mmkhorasani@um.ac.ir استاد دکترا
3 علی اکبر مجدی majdi@um.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

«توصیف و تحلیل تصورات قالبی» و «اعتماد اجتماعی زائرین نسبت به مردم مشهد» دو مؤلفه مهم و اثرگذار در روابط و تعاملات اجتماعی میزبان - میهمان به شمار می¬رود. داده¬ها با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش¬نامه از نمونه¬ای مشتمل بر 310 نفر از زائرین جمع-آوری شده است. یافته¬ها نشان داد زائرین، مشهدی¬ها را افرادی خونگرم و خوش برخورد، صمیمی، متواضع، مهمان نواز، صبور (تصورات قالبی مثبت) و تا حدی باایمان و قانون¬مدار (در حد متوسط و خنثی) و هم¬چنین افرادی منفعت¬طلب و سودجو، خسیس و بی¬انصاف (تصورات قالبی منفی) می¬دانند. هم¬چنین اعتماد اجتماعی زائرین نسبت به مردم مشهد در حد متوسط است. برای آزمون فرضیات از تحلیل واریانس یک¬طرفه و رگرسیون چندگانه استفاده شده و نتایج حاصل نشان می¬دهد که تصورات قالبی زائرین با اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد رابطه¬ای مثبت و معنادار داشته و از بین متغیرهای مورد بررسی بیش¬ترین تأثیر را بر اعتماد اجتماعی دارد. سایر عوامل تأثیرگذار شامل: قوم¬مداری، رضایت، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، جنسیت، وضعیت تأهل و قومیت می¬باشد. ضمناً متغیرهای جنسیت، محل سکونت، قومیت، رضایت و قوم¬مداری بر تصورات قالبی زائرین تأثیرگذارند.