مقاله


کد مقاله : 139611191293760695

عنوان مقاله : اولویت¬بندی انگیزه¬های گردشگران عراقی بازدید کننده از شهر مقدس مشهد

نشریه شماره : 9 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 1932

فایل های مقاله : 1/56 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وحید مرزی vahidmarzi68@gmail.com - -

چکیده مقاله

با وجودی که در سال¬های اخیر تحقیقات بسیاری در مورد انگیزه¬های گردشگری انجام شده است، اما می¬توان گفت تحقیق در مورد انگیزه¬های گردشگری مذهبی در دوران نوباوگی خود قرار دارد و مطالعات انگشت شماری در این زمینه صورت گرفته است. محققان این حوزه تا کنون در ایجاد تمایز میان بخش¬های گردشگری مذهبی و زیارتی به اجماع دقیقی نرسیده¬اند. موفقیت بازاریابی مقصد باید از طریق یک تحلیل جامع از انگیزش گردشگران هدایت شود، و بدین دلیل این مقاله به بررسی و اولویت¬بندی انگیزه¬های گردشگران مذهبی عراقی پرداخته است. مرور ادبیات گذشته در مورد انگیزش نشان می¬دهد که تحلیل انگیزه¬ها بر اساس دو بعد عوامل رانشی و کششی مورد قبول بسیاری از پژوهشگران گردشگری بوده است. این تحقیق توصیفی- پیمایشی مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه¬ای و استفاده از پرسشنامه است. در این مطالعه 385 پرسشنامه در میان گردشگران عراقی شهر مشهد توزیع شد. 38 گویه و 10 متغیر پنهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل متغیرهای اصلی از روش تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد. پس از بازبینی نهایی، 247 پرسشنامه پذیرفته شدند. روایی، پایایی و برازش داده¬ها تأیید، و در نهایت برای رتبه¬بندی عوامل از آزمون فریدمن بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که در میان عوامل رانشی انگیزه¬های معنوی و خودشکوفایی از بالاترین اولویت برخوردارند و بعد از آن انگیزه احترام و کسب پرستیژ، انگیزه خانوادگی، جست¬وجوی امنیت و آرامش، انگیزه تفریحی و فراغتی، انگیزه یادگیری و کنجکاوی، انگیزه فرهنگی و در میان عوامل کششی به ترتیب انگیزه¬های مذهبی- فرهنگی، جاذبه¬های تفریحی و ویژگی¬های زیرساختی قرار دارند.