مقاله


کد مقاله : 13960628115248129

عنوان مقاله : تحلیل موانع توسعۀ گردشگری روستايی (مورد مطالعه: روستاي فش، شهرستان کنگاور، استان كرمانشاه)

نشریه شماره : 8 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 2166

فایل های مقاله : 0/99 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا موحدی 123@yahoo.com دانشیار دکترا
2 نسیم ایزدی izadi.nasim@yahoo.com - دانشجوی دکترا
3 وحید علی آبادی izadi@yahoo.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

گردشگري روستايي، عامل اشتغال¬زايي و ايجاد درآمد است و مي¬تواند راهی براي توسعۀ اجتماعي و اقتصادي جوامع روستايي و حمايت از محيط زيست و فرهنگ روستا باشد. گام نخست در توسعۀ گردشگري روستايي، شناسايي موانع و چالش¬هاي آن است. در اين پژوهش با بهره¬گيري از پارادايم كيفي و نظريۀ بنياني، هم¬چنین تحلیل واریانس به مطالعة موردي موانع و مشكلات گردشگری در روستای فش از توابع شهرستان کنگاور پرداخته می¬شود. براي گردآوري اطلاعات از مصاحبة عميق، مشاهده اسناد و مدارك كتابخانه¬اي و اينترنتي استفاده شد. روايي پژوهش را نيز كارشناسان و متخصصان از جمله کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، استادان دانشگاه و مدیران ستادی سازمان میراث فرهنگی تأييد كردند. با به¬کارگیری نرم¬افزار مکس کیودا به عنوان یک نرم¬افزار کیفی مناسب، درصد و فراوانی کدها و مفاهیم جداسازی شد. نتايج گویای آن است كه موانع گردشگری روستايي در روستاي فش عبارتند از: مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی ـ اجتماعی، مشکلات مدیریتی ـ زیرساختی، مشکلات اطلاع¬رسانی و تبلیغاتی. تحلیل واریانس و نتایج آزمون توکی گویای آن است که از نظر روستاییان مانع مدیریتی و زیرساختی تأثیر بیشتری دارد؛ در کنار دیدگاه متخصصان و مسئولان که اعتقاد دارند عامل اطلاع¬رسانی و تبلیغات مانع بزرگتری بر سر راه توسعۀ گردشگری است.